Strona główna

Zrównoważony rozwój
Stabilne zarządzanie
Pozytywny wpływ społeczny
Wzrost wartości firmy

 ESG to kluczowe dla rozwoju i stabilności firmy czynniki z zakresu:
zarządzania środowiskiem (E)
odpowiedzialności społecznej (S)
ładu korporacyjnego (G)

Korzyści z przeprowadzenia Audytu ESG

• Opracowanie wytycznych dla minimalizacji ryzyka firmy i w długiej perspektywie budowy wartości dodanej
• Nadanie społecznego znaczenia działalności przedsiębiorstwa, wzrost zaufania klientów
• Przegląd kluczowych pół działalności firmy wpływających na jej rozwój i długoterminową stabilność
• Wprowadzenie wymaganych przez ESG procedur
• Przygotowanie do publikacji raportu CSR wykorzystywanego dla budowy przewagi konkurencyjnej
• Wsparcie i doradztwo przy wpisie do Global Compact
• Po przeprowadzonym audycie firma otrzymuje Świadectwo Audytu ESGNaszym partnerem jest Global Compact – inicjatywa ONZ, nakłaniająca firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie tych reguł prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm.


Copyright © 2012 audytesg.com Projekt: bxmmultimedia
CMS BxM Administrator